Belastingvrij schenken met je bedrijf

Met een gift en/of sponsoring van de SOUL SEARCH FOUNDATION laat je zien maatschappelijk betrokken te zijn en kunnen wij nog meer jongvolwassen ex-kankerpatiënten helpen om de regie over hun leven weer op te pakken na een heftige periode. Het is goed om te weten dat jouw giften fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Sponsoring

Sponsoring kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Zo kun je belastingvrij schenken of belastingvrij doneren aan de SOUL SEARCH FOUNDATION.

Belastingvrije giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Een donatie aan de SOUL SEARCH FOUNDATION namens je bedrijf is fiscaal heel aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is daarmee aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Zo kun je dus belastingvrij doneren!

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Verschil gift en sponsoring

Als jouw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een steunstichting zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben De gift is vrijgesteld van BTW. De SOUL SEARCH FOUNDATION is aangemerkt als ANBI stichting.

Bij sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. Er vindt dus wel een tegenprestatie plaats. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan jouw bedrijf. Over sponsorbijdragen wordt dan BTW geheven.

Sponsoring in Natura

Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend.

Meer informatie

Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met jouw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over belastingvrij schenken lees je op de site van de Belastingdienst.